Pravidla ochrany osobních důvodů

PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

TATO PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (dále jen „Pravidla“) upravují zásady ochrany osobních údajů při poskytování právních služeb prostřednictvím internetových stránek www.fotoskolaangelo.cz, www.fotokurzyanagelo.cz, www.fotoklubpraha.cz, www.fotoangelo.cz, www.prvnirepublika.com, www.portretyosobnosti.cz  (dále jen “Web“), a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen “Zákon“).

 1.          ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Pravidla upravují zásady ochrany osobních údajů při poskytování služeb firmy FOTOANGELO s. r. o., V Jámě 699/1, 110 00, Praha 1, IČ 06910335 (dále jen “Firma”) prostřednictvím Webu objednatelům (fyzickým osobám) těchto služeb (dále jen “Klient“).

 1.       OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů Klienta (případně jeho zástupce) jako fyzické osoby je poskytována Zákonem.

Klient souhlasí se zpracováním svých následujících osobních údajů:

 • jméno a příjmení;
 • adresa bydliště;
 • adresa elektronické pošty (e-mail);
 • datum narození;
 • telefonní číslo.

(dále jen jako „Osobní údaje“).

Klient souhlasí se zpracováním Osobních údajů Firmou pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy o poskytnutí služby (dále jen „Smlouva“). Klient se může v rámci Webu (funkcionalita „Odebírat emailem“ nebo potvrzením přednastaveného souhlasu při objednává služeb Firmy prostřednictvím Webu) přihlásit (a dát tak svůj souhlas se zpracováním svých Osobních údajů) k zasílání informací souvisejících se službami nebo podnikem Firmy na svou elektronickou adresu a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Firmou na svou elektronickou adresu. Po uzavření Smlouvy již Firmou Osobní údaje Klienta žádným způsobem nezpracovává s výjimkou předchozí věty.

Klient bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Klient potvrzuje, že jím poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů.

Není-li to nezbytně nutné pro řádné plnění smlouvy, Osobní údaje nebudou předávány třetím stranám bez výslovného souhlasu zákazníka.

Osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

V případě, že by se Klient domníval, že Firma provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může:

 • požádat Firmaa o vysvětlení

a/nebo

 • požadovat, aby Firma odstranila závadný stav.

Požádá-li Klient o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Firma povinna tuto informaci poskytnout. Firma má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Jakoukoli změnu osobních údajů uvedených Klientem při objednání služeb Firmy prostřednictvím Webu je Klient povinen bez zbytečného odkladu sdělit Firmě na e-mail: info@fotoangelo.cz.

 1.       ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Bez předchozího souhlasu Klienta, který je spotřebitelem dle § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, není Firma oprávněna Klientovi zasílat obchodní sdělení (informace o svých službách, newslettery či jiné informační zprávy). Pro odstranění možných nejasností se stanovuje, že dobrovolné poskytnutí e-mailu Klienta v rámci funkcionality „Odebírat novinky“ umístěné na Webu je souhlasem se zasíláním výše uvedených informací.

V případě, že je Klient podnikatel, dává uzavřením Smlouvy souhlas k zasílání obchodních sdělení (informace o službách Firmy, newslettery či jiné informační zprávy). Klient může tento svůj souhlas kdykoli odvolat.

 1.       UKLÁDÁNÍ COOKIES

Klient souhlasí s ukládáním malého množství dat (dále jen „Cookies“) na svém počítači. V případě, že je možné poskytnutou Právní službu, aniž by docházelo k ukládání Cookies na počítač Klienta, může Klient souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 1.         ZMĚNA PRAVIDEL

Pravidla mohou být předmětem změn, kdy Klient vždy nalezne aktuální verzi na Webu.

 1.       ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Veškerá práva a povinnosti ze vztahu mezi Klientem a Firmou (zejména vztahy založené Smlouvou) se řídí českým právem, a to i v případě, že vztah mezi Klientem a Firmaem obsahuje mezinárodní prvek. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li, nebo se kdykoli v budoucnu stane, některé ustanovení Pravidel neplatné nebo neúčinné, bude aplikováno ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost nebo neúčinnost některého ustanovení Pravidel nemá žádný vliv na platnost nebo účinnost ostatních ustanovení Pravidel.

Smlouva včetně Pravidel je archivována Firmaem v elektronické podobě a není přístupná.

Kontaktní údaje Firmy:

 • adresa pro doručování: V Jámě 699/1, 110 00, Praha 1
 • adresa elektronické pošty: info@fotoangelo.cz
 • kontantní osoba (DPO): Mgr. Šárka Purgertová
 • telefon: 728447060.

V Praze, dne 20. června 2018

 

Pravidla ochrany osobních údajů ke stažení ve formátu .pdf